Organisasjonsutvikling med utradisjonell vri og flere perspektiver

 

Vi er opptatt av å skape RESULTATER for bedriften. For å få til det må både dere og vi være AKTIVT TILSTEDE. Vi er UJÅLETE og tørr å gå utradisjonelle veier. I SAMSPILL mellom dere og oss, næringsliv og kultur vil det vokse frem nyttige og morsomme prosesser. Våre prosesser vil få frem glitrende sider og mye refleksjon hos deltakerne. Vil dere være med? Vi tar et steg av gangen.

 

Alle våre seminarer og kurs har en veksling mellom foredrag, øvelser, felles refleksjon og diskusjon. Deltakerne vil oppleve at de blir tatt på alvor, sett og hørt. Aktiv deltagelse er en forutsetning.

Vi utvikler programmer som kombinerer prosessledelse forankret i faglitteratur og egne erfaringer med kultur og kunstuttrykk.

Vektlegging av tema og tidsperspektiv skjer i samspill med oppdragsgiver.

LEDERUTVIKLING

Eksempler på tema: Hvem er jeg som leder? – Hvilke briller har vi på oss i forhold til organisasjon og ledelse – Sammenhengen mellom egenutvikling og organisasjonsutvikling – Bevissthet om egen kommunikasjon – Kroppspråk – Hvordan komme fra strategiplan til handling – Møteledelse, effektivisering og forbedring – Tillit i og utenfor organisasjonen – Tilbakemeldingskultur – Lederen som coach – Forankring av verdier

TEAMUTVIKLING

Eksempler på tema: Hva er forskjellen på grupper og team? Roller i Teamet: Hva er teamets styrker og utfordringer – Samspillsregler – Kommunikasjonsnivåer – Kroppsspråk – Ulike utviklingsfaser for teamet – Hva kjennetegner et suksessteam – Kreative prosesser – Gjensidig avhengighet

STYREKURS

Eksempler på tema: Å sitte i et styre hva innebærer det? Ansvar og rollefordeling – Arbeid og samarbeid i styret – Økonomiforståelse – Forholdet mellom daglig leder og styret – Praktisk gjennomføring av styremøte – Bevisstgjøring av kommunikasjon i styrearbeid – konflikthåndtering – Konflikthåndtering – Faresignaler

STRATEGIPROSESSER

Vi kan gjennomføre hele eller deler av strategiprosessen sammen med styret og organisasjonen.

Eksempler på deler av en strategiprosess: Utvikling av visjoner – verdier – her og nå analyse – sluttføring av mål og handlingsplaner

Deler av strategiprosessen kan holdes på en vingård i Provence.

FOREDRAG

Eksempler på tema: Med Samvirke inn i fremtiden – Unge tillitsvalgte, hva forventes av dere? – Motivasjon

ARBEID I ETTERKANT AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Vi lager prosesser for å forbedre de spesifikke områdene som den årlige medarbeiderundersøkelsen viser at man bør ta tak i.

Eksempler på tema: Kultur på arbeidsplassen – overordnet ledelse – forholdet kollegaer imellom – mobbing – kommunikasjon – medarbeidersamtaler – forholdet til nærmeste leder – forventningsavklaringer i forhold til arbeidsoppgaver – kommunikasjon

 

 

FOREDRAG

Lengde: 1 – 2 time(r)

Grunnleggende teori om kroppsspråk og kommunikasjon

Eksempler på tema: Hva er kroppsspråk? Hvorfor er det viktig?

Om førsteinntrykket: hva sender jeg ut, som jeg ikke er oppmerksom på selv?

Ansiktsuttrykk, holdninger – Forskjellen på observasjon og tolking. Hva må til for at vi er aktivt tilstede i vår kommunikasjon. Hva hindrer kommunikasjon?

Hensikt: Sette i gang refleksjoner over egen kommunikasjon. Formidle kunnskap om kroppsspråk.

PRAKTISK SEMINAR

Lengde: Fra 4 timer til 1 hel dag

Innhold: Grunnleggende teori om kroppsspråk og kommunikasjon

Øvelser, erfaringsutveksling og dialog, som hjelper den enkelte deltaker til å oppdage noe i forhold til eget kroppsspråk og kommunikasjonsmønster.

Hvem: Bedrifter som vil bedre kommunikasjonen mellom ansatte.

Hensikt: Bli bevist eget og andres kroppsspråk

– En spire til egen utvikling og endring

– Bli bedre kjent med egen og andres atferd

– Bli bevisst forskjellene på observasjon og tolking

PERSONLIG TILBAKEMELDING

Lengde: 1 1/2 dag, delt i 3 faser

Innhold:

1. Bli kjent. Samtale om hva som skal observeres? I hvilken situasjon og avklare hva man først og fremst vil ha tilbakemelding på.

2. Observasjon av en konkret situasjon (kan skje både med og uten kamera).

3. Tilbakemelding i forhold til denne situasjonen.

Hvem: Alle som er formidlere, feks foredragsholdere, prester, lærere og andre.

Hensikt: Forbedre kommunikasjonen og bli tryggere i situasjonene. Få et blikk utenfra, på: hva fungerer bra? Hvor «sitter» nervøsiteten? Hva er «uvaner»? Hvordan er samspillet mellom ordene mine og kropp. Utforske sammenhengen mellom den mentale tilstanden og det kroppslige uttrykket.

PERSONLIG VEILEDNING

Hvem: Primært for ledere og mellomledere i små til store virksomheter.

Tid: 1/2 – 1 års forløp

Hensikt: Skape refleksjon og personlig utvikling.

Personen setter selv mål og kommer med aktuelle problemstillinger.

GRUPPE VEILEDNING

Hvem: Grupper og team som har behov for veiledning.

Tid: Minimum ett år

Hensikt: Lære hverandre bedre å kjenne – Samtale om dilemmaer og utfordringer – Hjelpe hverandre til å finne løsninger, sortere følelser, forstå atferd, dialogtrening og kommunikasjonstrening.

METODER

Etablere tillit og respekt – Åpne spørsmål – Lytte – Skape refleksjon – Observasjon av kroppsspråk – Metaperspektiv – Dele og være åpen – Arbeide med kjent veiledningsmetodikk